Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

______

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων σας πληροφορεί για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ο ιστοχώρος https://www.ktimaxristidi.gr . Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Εταιρεία INTERLIFE PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία δεσμεύεται για την προστασία των δικαιωμάτων σας. Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθείτε ως φυσικά πρόσωπα, που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, (δηλαδή «υποκείμενα δεδομένων») για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων σας που διενεργούνται από την Εταιρία με την επωνυμία «INTERLIFE PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Θέρμη- Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου), τηλ. ΑΦΜ 998755939, (στο εξής «Η Εταιρία») σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016)
Ειδικότερα με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με:

1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών σας Δεδομένων και νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Εταιρεία INTERLIFE PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία δεσμεύεται για την προστασία των δικαιωμάτων σας. Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθείτε ως φυσικά πρόσωπα, που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, (δηλαδή «υποκείμενα δεδομένων») για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων σας που διενεργούνται από την Εταιρία με την επωνυμία «INTERLIFE PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Θέρμη- Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου), τηλ. ΑΦΜ 998755939, (στο εξής «Η Εταιρία») σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016)
Ειδικότερα με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με :

Α. Στην ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας στο Κτήμα Χρηστίδη.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του εταιρικού της σκοπού

Β. Την επικοινωνία με το Κτήμα Χριστίδη για την παροχή πληροφοριών για τον σχεδιασμό εκδηλώσεων.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για το στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Γ. Την επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς marketing (βλ. αρχεία cookies).
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στην συγκατάθεσή σας.

2. Πηγή πληροφόρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη φόρμα επικοινωνίας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της.
Ο ιστοχώρος συλλέγει επίσης δεδομένα από τα αρχεία cookies. (Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από την Πολιτική Cookies της σελίδας)

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης
π.χ. όνομα, επώνυμο, ip address

Β. Δεδομένα Επικοινωνίας
π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας

4. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:
Α. Σε συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία και υποστήριξη της Ιστοσελίδας.
Β. Σε συνεργάτες και προμηθευτές των υπηρεσιών που παρέχει το Κτήμα Χρηστίδη.

5. Χρόνος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστοχώρος συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων μέχρι την διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που προκύψει αδικοπραξία (ενδεικτικά εξύβριση, απάτη) ο χρόνος διατήρησης ενδέχεται να επιμηκυνθεί για όσο χρονικό διάστημα προβλέπει η ειδικότερη νομοθεσία για την διερεύνηση αυτών των πράξεων.

6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεση σας. Επιπλέον, έχετε τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματα, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016). Συγκεκριμένα:

  • Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο παρόν ιστοχώρος
  • Έχετε δικαίωμα να έχετε ενημέρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο παρόν ιστοχώρος
  • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων σας.
  • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τον παρόν ιστοχώρο εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.
  • Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
  • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία.Για οποιοδήποτε ζήτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ» σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Οδός Μεταμορφώσεως
Άνω Περαία Θεσσαλονίκης 570 19

+30.2392.022090
[email protected]

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 : 2005

Το Κτήμα

Εκδηλώσεις

Υπηρεσίες

Menu

Gallery

Όροι Χρήσης

Cookie Policy

Επικοινωνία

__________

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 : 2005

Ακολουθήστε μας στα social media

Created by